محسن شفیعی نیگابادی

درباره من

دکتر محسن شفیعی نیگابادی
image

دانشیار گروه آموزشی مدیریت صنعتی @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

دانشیار مدیریت تولید و عملیات گروه مدیریت صنعتی/ حوزه های پژوهشی: 1- مدیریت تولید و عملیات: بهینه سازی عملکرد زنجیره تامین، توسعه و طراحی محصول جدید 2- تحقیق در عملیات: تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت، مدلسازی ساختارهای چندبعدی، سیستم داینامیک...

محقق گوگل

(1403/3/8)

استنادات

1252

h-index

17

i10-index

37

مؤلفین همکار

12

اسکوپوس

(1403/3/8)

استنادات

520

مقالات

67

h-index

13

مؤلفین همکار

79

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386-1388

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

علامه طباطبایی

1388-1390

دکتری مدیریت تولید و عملیات

علامه طباطبایی

1382-1386

کارشناسی مدیریت صنعتی

دانشگاه علامه طباطبایی

تجارب

۱۴۰۲-ادامه دارد

مدیر طرح زنجیره ارزش راهبردی در مراکز فناوری و نوآوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1402- ادامه دارد

معاون دفتر سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری

معاونت فناوری و نوآوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1402- ادامه دارد

دبیر کارگروه تخصصی سیاستگذاری و ترویج مالکیت فکری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1402- ادامه دارد

عضو اتاق فکر سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1400-1402

عضو کمیسیون تخصصی هییت ممیزه دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد و مدیریت و دانشکده گردشگری

1400

عضو كارگروه بررسي توانايي علمي گروه آموزشي مديريت صنعتي

دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد و مدیریت

1396-1396

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت

دانشگاه سمنان

1391-1396

مدیرگروه مدیریت صنعتی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

بهینه سازی عملکرد

طراحی سیستمهای داینامیکی کسب و کار

داده کاوی و متن کاوی

مدلسازی ساختارهای چندبعدی

هوش تجاری و توسعه داشبوردهای مدیریتی

اولویت های پژوهشی

بهبود عملکرد زنجیره تامین

روش های تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت

نوآوری باز و توسعه محصول جدید

طراحی سیستمهای مدیریت دانش

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/09
A New Decision Making Model based on Factor Analysis (FA), F-ANP, and F-ARAS for Selecting and Ranking Maintenance Strategies
International Journal of Business Analytics(2016)
حبیب فرج پور*, ^محسن شفیعی نیگابادی, حسین افتخاری, علیرضا اصلانی
The Effect of E-Money on the NonFinancial Performance of Banks (Case Study: Bank Mellat of Iran)
International Journal of Innovation in the Digital Economy(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9011211004
تعیین سبد بهینه پروژه‌های عمرانی، مبتنی بر رویکرد تلفیقی تحلیل سلسه‌مراتبی و ارزیابی نسبت تجمعی (مورد مطالعه: معاونت مهندسی و مجری طرح‌های عمرانی یک رده نظامی)
فصلنامه مدیریت نظامی(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی*, سیدمحمد حسن حسینی, محتبی شفیعی نیک ابادی
نقش فرایندهای مدیریت دانش در کاهش هزینه های ترک خدمت منابع انسانی دانش محور در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
مطالعات مدیریت انتظامی(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, محتبی شفیعی نیک ابادی
Effects of knowledge management strategy and organizational learning capability on innovation-driven performance in an oil company
Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL)(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, Saeed Bagheri, S. Ahmad Mohammadi-Hoseini
بهبود روش F‌M‌E‌A با استفاده از ترکیب روش‌های دیمتل، تاگوچی و تحلیل رابطه‌ی خاکستری
مهندسی صنایع و مدیریت شریف(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, هانیه فرهمند, سحر فلاح صمنی
A simultaneous planning of production and scheduling operations in flexible flow shops: case study of tile industry
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY(2016)
Reza Ramezanian*, Sahar Fallah Sanami, ^محسن شفیعی نیگابادی
شناسایی مهم‌ترین فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین خدمات در نظام سلامت و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک تخصیص خطی
اندیشه آماد(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, نسیم عطایی, مصطفی مازندرانی
ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول
مدل سازي در مهندسي(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^محمدعلی بهشتی نیا, 9111265002
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزﺷﯽ اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﻤﻨﺎن(
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی(2016)
گلایول صفوی جهرمی*, ^محسن شفیعی نیگابادی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
مدلی علّی برای اقدامات موجود در مدیریت چرخه حیات سیستم‌های اطلاعاتی(مورد مطالعه: شرکت‌های تولید کننده سیستم‌های اطلاعاتی شهر تهران)
توسعه تکنولوژی صنعتی(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9211265002
تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی بر اشتراک دانش با میانجیگری فرهنگ‌سازمانی (موردمطالعه: شعب بانک ملت شیراز)
پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9111263001
A hybrid algorithm for unrelated parallel machines scheduling
International Journal of Industrial Engineering Computations(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9311221002
موانع انتقال فناوری سیستم‌های اطلاعاتی در ایران
توسعه تکنولوژی صنعتی(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9311265001
خوشه بندی و بررسی تطبیقی سند چشم انداز، ماموریت سازمانی و اهداف شرکت های بیمه بین المللی و داخلی با رویکرد متن کاوی
پژوهشنامه بیمه(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9221201001
The Role of Transformational Leadership and Knowledge Management Processes on the Rate of Organizational Innovation
International Journal of Knowledge Management Studies(2016)
^علی اکبر امین بیدختی, ^محسن شفیعی نیگابادی*, 9311215001
عوامل برون‌سازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در زنجیره تأمین: رویکردی ترکیبی از تحلیل عاملی و مدل‌سازی ساختاری - تفسیری
چشم انداز مدیریت صنعتی(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9311221002, حمید تاجیک
بررسی و تعیین نرخ‌های بهینه مالیاتی متناسب با سطح بهینه تقاضای کالای عمومی
پژوهشنامه مالیات(2016)
^مجید مداح*, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9111288011
شناسایی و رتبه‌بندی موانع بهینه‌سازی مصارف انرژی در نیروهای مسلح ایران
نشریه انرژی ایران(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, مجتبی شفیعی, سید محمد حسن حسینی
Barriers to the Implementation of Electronic Learning in Governmental Organizations: Case of Iran
International Journal on E-Learning(2017)
9111263002, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
تعیین اندازة انباشته و زمان بندی هم زمان در محیط تولیدی جریان کارگاهی هیبرید با محدودیت منابع
Advances in Industrial Engineering(2016)
9111208004, رضا رمضانیان*, ^محسن شفیعی نیگابادی
طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی ‏
پژوهش های مدیریت منابع انسانی(2017)
9111204004, عادل آذر*, ^محسن شفیعی نیگابادی, ^علیرضا مقدم
A combination mathematical model (FA, AHP, FARAS) for ranking the effective factors on strategic outsourcing in supply chain of small and medium manufacturing enterprises
International Journal of Globalisation and Small Business(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9112208002
Providing a Fuzzy Expert System to Assess the Maturity Level of Companies in Manufacturing Excellence in the Food Industry of Iran
International Journal of Engineering Transactions A: Basics(2017)
9311222002, ^محسن شفیعی نیگابادی*
اثر ساختاری حمایت سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان : نقش واسطه ای تعهد سازمانی
منابع انسانی ناجا(2017)
مهدی حسین زاده*, ^محسن شفیعی نیگابادی, رسول علیجانی
مدیریت شایستگی براساس تئوری چشم انداز با رویکرد فازی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبایی(2017)
^محسن شفیعی نیگابادی, 9221221002*
رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده‌ها با انواع خروجی‌ها و تحلیل پنجره در ارزیابی کارایی صنعت برق
چشم انداز مدیریت صنعتی(2017)
^محسن شفیعی نیگابادی*, کیخسرو یاکیده, 9311221001
نرخ های بهینه مالیاتی در شرایط رانت جویی مالیاتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پژوهشنامه مالیات(2017)
^مجید مداح*, ^اسماعیل ابونوری, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9111288011
ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)
پژوهش های مدیریت عمومی(2017)
9111204004, عادل آذر*, ^محسن شفیعی نیگابادی, ^علیرضا مقدم
تأثیر استفاده از ابزارهای فنآوری اطلاعات بر سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای سراسری ایران
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی(2017)
^محسن شفیعی نیگابادی*, گلایول صفوی جهرمی
ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای با تلفیقی از خروجی‌های مطلوب و نامطلوب میانی و نهایی
تحقیق درعملیات در کاربردهای آن(2017)
^محسن شفیعی نیگابادی*, کیخسرو یاکیده, 9311221001
اثربخشی تبلیغات شبکه‌های الکترونیک اجتماعی
کاوش های مدیریت بازرگانی یزد(2017)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9411261007
A Dynamic Model of Effective Factors on Open Innovation in Manufacturing Small and Medium Sized Companies
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEM DYNAMICS APPLICATIONS(2018)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9411261004
استفاده از سیستم استنتاج فلوسورت فازی در راستای رتبه‌بندی علل شکست پروژه‌های ERP در سازمان‌های ایرانی
مدیریت فناوری اطلاعات(2018)
^محمد رحمانی منش*, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9311263001, 9511920004
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجاری سازی در حوزه محصولات نانو با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری- تفسیری
مدیریت کسب و کارهای بین المللی(2017)
^محسن شفیعی نیگابادی*, جسین باقری, زهرا گرزین
سیاستگذاری مهار تلفات جاده ای در کشور
مطالعات مدیریت راهبردی(2017)
محمدرضا حمیدی زاده, ^محسن شفیعی نیگابادی, ریجانه نادری*
E-Waste Recycling System in Closed Loop Supply Chain
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEM DYNAMICS APPLICATIONS(2018)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9411261016
تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش تعدیل گری تلاطم بازار(مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان)
توسعه تکنولوژی صنعتی(2018)
9311265001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, یونس وکیل الرعایا
سطح بهینه تقاضا و عرضه کالای عمومی در یک الگوی تعادل عمومی با وجود مالیات لیندالی
مدلسازی اقتصادسنجی(2017)
^مجید مداح*, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9111288011
بررسی تطبیقی متن چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت های برتر و شرکت های ایرانی در صنایع غذایی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی
آینده پژوهی مدیریت(2018)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9311265005
مدلی پویا از زنجیرة تأمین خدمات بخش اورژانس
امداد و نجات(2017)
^محسن شفیعی نیگابادی*, محجوبه اکبریان مرزونی, امیر حکاکی
استفاده از تحلیل استواری وزنی در انتخاب استراتژی (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا)
مدیریت صنعتی دانشگاه تهران(2018)
9221221001, عادل آذر*, ^سامان بابائی کفاکی, ^محسن شفیعی نیگابادی
ارا ئه مدلی پویا به منظور ارزیابی دوره‌ای ازبیمارستان‌ها با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها:مطالعه موردی13بیمارستان استان سمنان
کومش(2018)
سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی*, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9112221001, نقی شجاع
Hybrid robust, stochastic and possibilistic programming for closed-loop supply chain network design
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING(2018)
9221222002, ^محسن شفیعی نیگابادی*, مقصود امیری, آرمین جبارزاده
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های استان سمنان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها با ماهیت ورودی
دانش و تندرستی(2018)
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی*, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9112221001, نقی شجاع
رتبه بندی شاخص های موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ایران با استفاده از دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری
مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی(2018)
^محسن شفیعی نیگابادی*, سید بهنام رضویان
Matrix ‎A‎pproach to ‎R‎obustness ‎A‎nalysis for ‎S‎trategy ‎S‎election
International Journal of Industrial Mathematics(2018)
9221221001, ^سامان بابائی کفاکی*, عادل آذر, ^محسن شفیعی نیگابادی
A Hybrid Algorithm for Solving Vendors Managed Inventory (VMI) Model with the Goal of Maximizing Inventory Turnover in Producer Warehouse
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS(2018)
9221222001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, حسن فارسیجانی, علی محتشمی
انتخاب بهترین راهکار برای افزایش اثربخشی کلی تجهیزات با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره
اندیشه آماد(2018)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9311208005
The Effect of Knowledge-Based Information Technology Tools on the New Product Development Processes in Software Companies
International Journal of Business Innovation and Research(2019)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9111265005
The Impact of R&D Strategies on the Performance of New Product Development with emphasis on the Role of R&D Team Performance (Case Study: Hooshmand Sazeh Arvin Ara Corporation)
International Journal of Management and Enterprise Development(2019)
9311265004, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^سید عباس ابراهیمی
Developing the framework of sustainable service supply chain balanced scorecard (SSSC BSC)
International Journal of Productivity and Performance Management(2019)
9311222002, ^محسن شفیعی نیگابادی*, لعیا الفت
استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
صنعت و دانشگاه(2019)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^عظیم اله زارعی, هانیه شامبیاتی, علی اسکندرزاده
شناسایی استراتژی‌های کلیدی تولید محصول زیتون ایران و الزامات فنی پیاده‌سازی آنها با رویکرد تولید در کلاس جهانی
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی(2018)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^عظیم اله زارعی, حدیثه کلانتری, هانیه شامبیاتی
ارزیابی کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی
مطالعات مدیریت صنعتی(2019)
^محسن شفیعی نیگابادی*, کامبیز شاهرودی, 9311221001, محمدرضا خسروی
رابطه بین توانمندی پزشکان و دیدگاه ایشان نسبت به تغییر با میزان تمایل به پذیرش فن آوری پزشکی از راه دور
نشریه مدیریت سلامت(2019)
^علیرضا مقدم*, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9211263005
The Role of Supply Chain Features in the Effectiveness of Sustainability Practices in the Service Supply Chain: Application of Fuzzy Rule-Based System
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING(2019)
9311222002, ^محسن شفیعی نیگابادی*, لعیا الفت
طراحی مدل مدیریت موجودی توسط تأمین‌کنندگان (VMI) در زنجیره تأمین خودرو برای به حداکثر رساندن گردش موجودی کالا در انبار تولیدکننده (موردمطالعه: شرکت سایپا)
پژوهشهای نوین در تصمیم گیری(2019)
9221222001, حسن فارسیجانی, ^محسن شفیعی نیگابادی*, علی محتشمی
A Multi-Dimensional Causal Model of Effective Factors on Open Innovation in Manufacturing SMEs in Iran
International Journal of Asian Business and Information Management(2019)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9411261004
ارزیابی زیست محیطی روانکارهای خودرو با رویکرد چرخه حیات
سلامت و محیط زیست(2019)
9311222001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^سامان بابائی کفاکی
A nonlinear multi objective model for the product portfolio optimization: An integer programming
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2018)
9311222001, ^محسن شفیعی نیگابادی*
عوامل مؤثر بر ایجاد تعاونی‌های تولیدی مبتنی برکسب وکارهای خانگی و خانوادگی روستایی در استان سمنان
اقتصاد فضا و توسعه روستایی(2018)
یونس وکیل الرعایا*, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9312265003
Multidimensional Structure for the Effect of Innovation Culture and Knowledge Sharing on the New Product Development Process with Emphasis on Improving New Product Development Performance
MIDDLE EAST JOURNAL OF MANAGEMENT(2019)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9311265003
Novel robust fuzzy programming for closed-loop supply chain network design under hybrid uncertainty
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS(2019)
9221222002, مقصود امیری, ^محسن شفیعی نیگابادی*, Armin Jabbarzadeh
ارائه‌ی الگوی مبتنی بر سنجه‌های کمکی شبکه‌یی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین(مورد مطالعه: زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران)
مهندسی صنایع و مدیریت شریف(2019)
9311221001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, مقصود امیری, کیخسرو یاکیده
تاثیرنوآوری باز برعملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برتأثیرظرفیت جذب دانش
پژوهش های مدیریت عمومی(2019)
ناصر سیف الهی*, ^محسن شفیعی نیگابادی, سپیده مهاجر, الله یار بیگی فیروزی, محمد حسین کریم
Sustainable Service Supply Chain Practices (SSSCPs): A Framework Development
International Journal of Productivity and Performance Management(2020)
فهیمه علی اکبری نوری, ^محسن شفیعی نیگابادی*, لعیا الفت
ارزیابی کارایی بیمارستانها با استفاده از مدل ادغامی سروکوآل فازی و تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی
فصلنامه بیمارستان(2020)
^محسن شفیعی نیگابادی*, سیده فرشته حسینی
A Hesitant Fuzzy Model for Ranking Maintenance Strategies in Small and Medium-Sized Enterprises
International Journal of Productivity and Quality Management(2020)
^محسن شفیعی نیگابادی*, سید بهنام رضویان
تاثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نوآوری باز (مورد مطالعه : صنایع لاستیکی پارمیدا)
توسعه تکنولوژی صنعتی(2020)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9311265006
Partner Selection in Virtual Enterprises using the Interval Neutrosophic Fuzzy Approach
Neutrosophic Sets and Systems(2020)
9611527001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی, ^محمد رحمانی منش
A dynamic model of strategic outsourcing with emphasis on human resources and work experience in power industry of Iran
KYBERNETES(2020)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9711208052
Consumers’ Impulse Buying Behavior on Instagram: Examining the Influence of Flow Experiences and Hedonic Browsing on Impulse Buying
journal of internet commerce(2020)
Forough Shahpasandi*, ^عظیم اله زارعی, ^محسن شفیعی نیگابادی
Supply Chain Network Design integrating Economic, Risk and Energy Sustainability
Environmental Energy and Economic Research(2020)
9311221002, ^محسن شفیعی نیگابادی*, اکبر عالم تبریز, میرسامان پیشوایی
ارائه یک مدل ساختاری چندسطحی برای پیاده سازی موفق نوآوری باز ‏
مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی(2021)
امیر حکاکی, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^محمود بیدخام
Sustainable Coal Supply Chain Management Using Exergy Analysis and Genetic Algorithm
Management Systems in Production Engineering(2021)
9311221002, ^محسن شفیعی نیگابادی*, اکبر عالم تبریز, میرسامان پیشوایی
مدلی پویا جهت ارزیابی امنیت سیستم های اطلاعاتی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
فصلنامه رشد فناوری(2020)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9711527001, سارا غلامشاهی
Future Analysis to Define Guidelines for Wind Energy Production in Iran using Scenario Planning
Environmental Energy and Economic Research(2021)
^محسن شفیعی نیگابادی*, الهام غفاری عثمانوند, کسری دستجانی فراهانی, امین حاتمی
بهینه‌سازی چندهدفه مسیریابی حرکت خودرو تحت شرایط عدم قطعیت با تأکید بر اقدامات سبز-ناب و رضایت مشتری (موردمطالعه: شرکت شهد پاک)
پژوهشنامه حمل و نقل(2021)
^محسن شفیعی نیگابادی*, احسان ملایی, مهسا اخوان راد
Supply chain sustainability improvement using exergy analysis
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING(2021)
9311221002, ^محسن شفیعی نیگابادی*, اکبر عالم تبریز, میرسامان پیشوایی
آینده‌پژوهی صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در ایران با رویکرد سناریونگاری در افق 1404
مدیریت بازرگانی(2021)
9511208003, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^داود فیض
Selection of resilient supply portfolio under disruption risks in supply chain
International Journal of Industrial and Systems Engineering(2021)
^محسن شفیعی نیگابادی*, هانیه شامبیاتی, نسیم عطایی
An integrated approach of adaptive neuro-fuzzy inference system and dynamic data envelopment analysis for supplier selection
International Journal of Mathematics in Operational Research(2021)
^محسن شفیعی نیگابادی*, علیرضا فلاح مقدم
A Fuzzy-Weighted Approach to the Problem of Selecting the Right Strategy Using the Robustness Analysis (Case Study: Iran Automotive Industry)
Fuzzy Information and Engineering(2019)
علی سرورخواه, ^سامان بابائی کفاکی*, دکتر عادل آذر, ^محسن شفیعی نیگابادی
Identifying new business areas in air transport industry using patent information
International Journal of Business Innovation and Research(2021)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9311263003
طراحی سیستم رتبه بندی محصولات خریداری شده براساس نظرات مصرف کنندگان و متخصصین با استفاده از رویکرد تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگی
پژوهشهای نوین در تصمیم گیری(2021)
9221201001, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^محسن شفیعی نیگابادی
A mathematical model for scheduling of transportation, routing, and cross-docking in the reverse logistics network of the green supply chain
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
9221221003, ^محمد رضا صافی*, ^محسن شفیعی نیگابادی
رویکردی ترکیبی از FMEA و تئوری خاکستری برای رتبه بندی ابعاد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند(2021)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9211263002, 9711527001
An Integrated Fuzzy Model for Selecting Resilient Suppliers in Electronics Industry of Iran
Logistics(2021)
9712527001, ^محسن شفیعی نیگابادی*
An optimized model for open innovation success in manufacturing SMES
RAIRO - Operations Research(2021)
9711527001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, مهناز علی حیدرلو
A model for key success factors for outsourcing in project-based companies: integrating soft and dynamic approaches
Journal of Facilities Management(2021)
9711208052, ^محسن شفیعی نیگابادی*
رابطه پذیرش رایانش ابری بر مدیریت ارتباط با مشتری با میانجی‌گری کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های آموزشی اهواز)
مدیریت اطلاعات سلامت(2021)
9711208005, ^محسن شفیعی نیگابادی*
مکان‌یابی پارکینگ‌های طبقاتی با تاکید بر مدیریت توسعه پایدار شهری
جاده (علمی پژوهشی)(2022)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9711208006
آینده‌پژوهی نگهداری و تعمیرات صنعت هوایی ایران با رویکرد سناریو نگاری
نشریه علمی اندیشه آماد(2021)
9711208053, ^محسن شفیعی نیگابادی*
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در حمل‌ و نقل هوشمند شهری (موردمطالعه: استان سمنان)
اقتصاد و مدیریت شهری(2021)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9611527001
Optimization of knowledge transferring costs in designing product portfolio: a fuzzy binary linear programming model
VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems(2022)
9311222001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^سامان بابائی کفاکی
مدلی جهت بهینه‌سازی عملکرد پردازش اطلاعات در زنجیرۀ تأمین مجازی، مبتنی بر اینترنت اشیا
مدیریت تولید و عملیات(2022)
9611527001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, سیدمحمدعلی خاتمی فیروز آبادی, ^محمد رحمانی منش, سارا صابری
Optimization of virtual closed-loop supply chain under uncertainty: application of IoT
KYBERNETES(2023)
9611527001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی, ^محمد رحمانی منش, ُSara Saberi
طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در صنعت روغن خوراکی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی استوار امکانی – تصادفی
مطالعات مدیریت صنعتی(2022)
9221222002, مقصود امیری, ^محسن شفیعی نیگابادی*, آرمین جبارزاده
The Effect of Perceived Corporate Social Responsibility and Sustainable Human Resources on Employee Engagement with the Moderating Role of the Employer Brand
Employee Responsibilities and Rights Journal(2022)
9611572001, ^علیرضا مقدم*, ^حسین دامغانیان, ^محسن شفیعی نیگابادی
A Hybrid Fuzzy Approach to Success in E-Commerce Adoption in Iranian Manufacturing SMEs
Asian Academy of Management Journal(2022)
9711527001*, ^محسن شفیعی نیگابادی
Challenges of using blockchain technology in the international markets
مدیریت فناوری اطلاعات(2022)
9712527001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^سامان بابائی کفاکی, ^محمد رحمانی منش
Mobile financial applications development using an integrated approach of the Netnography, Fuzzy QFD and Fuzzy Flowsort
International Journal of Business Information Systems(2022)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^محمد رحمانی منش, 9611527001
معماری منابع انسانی هوشمند: رویکردی ساختاری بر تحول دیجیتال شرکت‌های دانش‌بنیان
مدیریت دولتی دانشگاه تهران(2022)
^عباسعلی رستگار*, ^سید عباس ابراهیمی, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9511572001
بهینه‌سازی عملکرد شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته طلا با تأکید بر مسئولیت‌های اجتماعی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: کارخانه طلای زرشوران)
مهندسی صنایع و مدیریت شریف(2022)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^علیرضا مقدم, مرتضی خیری, هانیه شامبیاتی
مدلی علّی جهت تحلیل عوامل مرتبط با مشارکت در زنجیره ‌تأمین محصولات کشاورزی
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی(2023)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9812208003
Identification of world-class manufacturing strategies and their implementation requirements in food industry (case study: olive product)
International Journal of Business Excellence(2023)
9212214002, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^عظیم اله زارعی
تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با تأکید بر نقش انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2023)
9811261017, ^محسن شفیعی نیگابادی*
Novel Approach for Assessing the Factors Affecting New Product Development
Fuzzy Optimization and Modeling Journal(2022)
^محسن شفیعی نیگابادی*, حمزه آقابابایی
زنجیره اقدامات لازم برای دستیابی به تحقیق و توسعه باز پایدار در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط
پژوهشنامه مدیریت اجرایی(2023)
9711527001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, مقصود امیری, ^علیرضا مقدم
شناسایی متغیر های پایداری زنجیره تأمین خدمات پرداخت الکترونیک با کاربرد فناوری بلاکچین
توسعه تکنولوژی صنعتی(2023)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9712527001, ^سامان بابائی کفاکی, ^محمد رحمانی منش
مدیریت منابع انسانی هوشمند: تبیین الزامات و بسترهای فناوری محور در شرکت های دانش بنیان
توسعه تکنولوژی صنعتی(2023)
^عباسعلی رستگار*, ^سید عباس ابراهیمی, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9511572001
استفاده از رویکرد QFD فازی جهت شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های تاب‌آوری سازمانی با تأکید بر اهمیت روش‌های انتقال فناوری (موردمطالعه: شرکت‌های سازنده یراق‌آلات خطوط انتقال نیرو)
توسعه تکنولوژی صنعتی(2023)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9912527001
Forecasting factors affecting stock price fluctuations using the scenario planning approach
Journal of Applied Research on Industrial Engineering(2023)
9611226002*, ^غلامحسین گل ارضی, ^محسن شفیعی نیگابادی, ^محمدجواد فدائی اسلام
طراحی مدلی پویا مبتنی بر متن کاوی و روش‌های نرم جهت تعیین مهم‌ترین عوامل کلیدی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند(2023)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9821261001, مینا آبفروش
A dynamic model on the base of text mining for success factors of outsourcing in project-based companies
International Journal of Business Excellence(2023)
دلشاد حسینی, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^علیرضا مقدم
رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تامین با استفاده از رویکرد ترکیبی بهینه‌سازی روش تجزیه‌وتحلیل عوامل شکست و آثار آن و تئوری خاکستری (موردمطالعه: واحدهای صنایع غذایی مشهد)
Journal of Decisions and Operations Research(2024)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9911527001
اولویت بندی متغیرهای پایداری زنجیره تأمین خدمات پرداخت الکترونیک در تأثیرپذیری از فناوری بلاکچین
مدیریت توسعه فناوری(2023)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9712527001, ^سامان بابائی کفاکی, ^محمد رحمانی منش
Metaheuristic-driven extended exergy accounting for sustainable closed-loop food supply chain management
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING(2024)
محمد شکوهی فر*, ریحانه نادری, علیرضا گلی, Parapat Gultom, ^محسن شفیعی نیگابادی, Gerhard-Wilhelm Weber
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان بر حسب شاخص های قابلیت رقابتی با استفاده از تکنیک MADM
(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی, ایمان خلقی
چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تامین
(2013)
^محسن شفیعی نیگابادی
استراتژیهای نگهداری و عملکرد کسب و کار
(2012)
^محسن شفیعی نیگابادی, شمس الضحی زمانلو
ساختاری چندبعدی جهت تبیین اثر فرهنگِ سازمانی و فرهنگِ زنجیره تامین بر انتقال، اشتراک و توزیع دانش در زنجیره تامین صنعت خودروسازی : با تاکید بر بهبود عملکرد زنجیره تامین
(2012)
^محسن شفیعی نیگابادی, کامران فیضی, لعیا الفت, محمدتقی تقوی فرد
چارچوب ارزیابی عملکرد واحدهای تحت نظارت 5S با استفاده از رویکرد DEA
(2012)
جمشید صالحی صدقیانی, احمد جعفریان, ^محسن شفیعی نیگابادی
تاثیر مدیریت امنیت اطلاعات بر یکپارچگی فرآیندهای سازمانی در زنجیره تامین
(2012)
^محسن شفیعی نیگابادی, احمد جعفریان, اعظم جلیلی بوالحسنی
Six Sigma Project Selections using Fuzzy Network-Analysis and Fuzzy MADM
(2014)
حسن فارسیجانی, ^محسن شفیعی نیگابادی, حمید رضا امیر مقدم
Evaluation of Advanced Manufacturing Technologies for World-Class using Analytical Network Process Method
(2014)
حسن فارسیجانی, ^محسن شفیعی نیگابادی, محسن امیرطاهری
A Framework for Technology- Based Factors for Knowledge Management in Supply Chain of Auto Industry
Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی
The Impact of Human resources management Practices on the Acquisition, Creation and Production of Knowledge in the Supply Chain of the Automotive Industry
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی, محسن عامری شهرابی
The Role of Quality Benchmarking Deployment to World–Class Manufacturing
QUALITY ENGINEERING(2014)
داود طالبی, حسن فارسیجانی, فرهاد صدیقی, ^محسن شفیعی نیگابادی
A Framework for Online Social Networking Features
(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی
Technical barriers for the Implementation of Electronic Learning in Governmental Organizations(Case study: Semnan Govermental Organization)
A Journal of Economics and Management(2014)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^محسن شفیعی نیگابادی
Impact of E-service Quality on E- Loyalty of Customers in the Area of E-Banking Services
Asian Journal of Research in Marketing(2014)
حسن فارسیجانی, مریم اخوان خرازیان, محمد حسن احمدی, ^محسن شفیعی نیگابادی
Achieving World Class Manufacturing Through Leagile Manufacturing Applying Combination of AHP and TOPSIS
(2014)
حسن فارسیجانی, صادق عزیزی , حمیده قانع, ^محسن شفیعی نیگابادی
Organizational Processes Performance Measurement using ARIMA Time Series Approach
AsianJournal of Research in Business Economics and Management(2014)
حسن فارسیجانی, روح اله نصیری, ^محسن شفیعی نیگابادی
Optimal Selection of Alternatives: Application of Grey Theory to Value Engineering
(2013)
حسن فارسیجانی, علی اردوان, ^محسن شفیعی نیگابادی
A Multidimensional Structure for describing the influence of Supply Chain Strategies, Business Strategies, and Knowledge Management Strategies on Knowledge Sharing in Supply Chain
(2012)
^محسن شفیعی نیگابادی, شمس الضحی زمانلو
A Simulated Annealing approach to optimize multi-products EPQ model with discrete delivery orders, imperfect production processes and service level constraint,
World Applied Sciences Journal(2011)
حسن فارسیجانی, ^محسن شفیعی نیگابادی, اشکان آیوق
Design of Cellular Manufacturing using Mathematical Programming: a comparative study with simulation modeling
(2013)
حسن فارسیجانی, ^محسن شفیعی نیگابادی, سمیه فروتن
The Virtual Organization: Transformation from the Traditional Industrial Enterprises into the Modern Post-Industrial Ones
AsianJournal of Research in Business Economics and Management(2012)
^محسن شفیعی نیگابادی
Integrated Supply Chain Model under Uncertainty
(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی, هانیه فرهمند
Effect of necessary factors for deploying e-business models on business performance in automotive industry
(2012)
^محسن شفیعی نیگابادی, لعیا الفت, احمد جعفریان, حسن علی آبادی خامنه
Selecting and Ranking the Best Maintenance Strategy using a Combined Technique of Factor Analysis (FA), AHP, TOPSIS
(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی, ^عظیم اله زارعی
Framework for Selecting an Appropriate E-Business Model in SMEs
International Journal of E-Business Development(2012)
^محسن شفیعی نیگابادی, احمد جعفریان
Suppliers Selection Using A Combination Approach of Analytic Network Process and Goal Programming
International Journal of Applied Logistics(2013)
حسن فارسیجانی, ^محسن شفیعی نیگابادی, رضا مالمیر, فاطمه شخصیان
The Effect of Requirements of Implementing E-Business Models on Supply Chain Performance in the Automotive Industry of Iran
International Journal of E-Business Development(2014)
احمد جعفریان, ^محسن شفیعی نیگابادی, لعیا الفت, روح اله خداوردی
Ranking Organizational Factors Influencing the Success of Information Systems using AHP...
(2013)
حسن فارسیجانی, رضا سپاهوند, محسن عارف نژاد, ^محسن شفیعی نیگابادی
The Role of Total Productive Maintenance in Group Technology to achieve world-class status
(2012)
حسن فارسیجانی, ^محسن شفیعی نیگابادی, فاطمه موجیبان
بررسی سطح ریسک بالقوه بر میزان موفقیت بازمهندسی فرایندهای کسب و کار در شرکت‌های کوچک و متوسط
(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی
شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی:شرکت های دانش بنیان تولیدکننده نرم افزار شهر تهران)
(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی
The Effect of Total Quality Management on Innovation Performance with Mediator Role of Organizational Learning (Case Study: ABBAND Mazandaran)
(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی, سید احمد محمد حسینی
Ranking Suppliers by ABC Approach
VELIGER(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی, حسن تبیانیان, محمد علی خاتمی
A framework for prioritizing and allocating the six sigma projects using fuzzy TOPSIS and Fuzzy Expert System
Scientia Iranica(2014)
احمد جعفریان, ^محسن شفیعی نیگابادی, احمد امیری
تحلیل فازی شکاف تسهیم دانش با کاربرد آن
(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی, سیدعلی روح الامینی, زهرا صفری
Role of Advertising and Promotion in Brand Equity Creation
(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی, حامد آغشلویی
الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات برای تعیین اندازة انباشته و زمان بندی یکپارچه در محیط تولیدی جریان کارگاهی
(2014)
رضا رمضانیان, ^محسن شفیعی نیگابادی
بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته
(2014)
صفورا اللهی, ^عباسعلی رستگار, ^محسن شفیعی نیگابادی
تحلیل مبانی انسان شناختی رویکرد سیستمی در سازمان ها
(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی, مهدی روح الهی
پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین(مورد مطالعه: زنجیره تامین شرکت ایران خودرو)
مدل سازی در مهندسی(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی
The Effect of Knowledge Management Strategies on Performance of New Product Development in Knowledge-Based Companies
indian journal of science and technology(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی, مریم فرمانیان آرانی
مدلی برای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی بیمارستان
(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی
شناسایی و تحلیل موانع اجرای دوراپزشکی در ایران
(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی, گلایول صفوی جهرمی
Evaluating the Performance of the Internal Auditing of Banks by Using the Balanced Scorecard and Gray Theory
INTERNATIONAL JOURNAL OF REVIEW IN LIFE SCIENCES(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی, اشرف جعفری خوش مهر
نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی دربیمارستان های تأمین اجتماعی تهران
(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی, جعفر ضامنی خجسته
طراحی مدل مقدار سفارش اقتصادی با پارامترهای فازی تصادفی(مورد مطالعه: آماد و پشتیبانی ناجا)
(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی, سعید رمضان زاده
تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده توسط پارک های فناوری بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت های مستقر؛مورد مطالعه: پارک فناوری پردیس
(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی, سعیده قوچکانلو
A framework for evaluation criteria of supply chain performance in automotive industry: the case of the Iranian automotive supply chain
Int. J. Automotive Technology and Management(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی, محسن عامری شهرابی
تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان
(2015)
گلایول صفوی جهرمی, ^محسن شفیعی نیگابادی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
(2015)
^داود فیض, ^محسن شفیعی نیگابادی
Ranking of Faculties by Double Frontiers DEA and Traditional DEA (AP) Methods (Case Study: Faculties of Yazd University)
indian journal of science and technology(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی
استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی جهت بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد غیرمالی با میانجیگری نقش استفاده و بهره برداری از دانش
(2015)
^محسن شفیعی نیگابادی
خوشه بندی شاخص های فرسودگی شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری
دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری(2015-05-14)
^محسن شفیعی نیگابادی
بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی
کنگره ملی علوم انسانی(2007-03-13)
^محسن شفیعی نیگابادی
نقش مدیریت دانایی محور در توسعه واحدهای تحقیق و توسعه و طراحی این مدل در شرکت برق منطقه ای خراسان
دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت(2016-01-05)
^محسن شفیعی نیگابادی, حسن صادقپور
تأثیر هوش کسب وکار بر مدیریت ریسک سازمان (موردمطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار(2017-11-23)
منیرا السادات حسینی دولت آبادی, ^داود فیض*, ^محسن شفیعی نیگابادی
تعیین محل حفر چاه آب با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی FANPوGIS
اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار(2016-09-27)
9211142003*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^محسن شفیعی نیگابادی
بررسی امکان سنجی و عوامل مؤثر بر پیاده¬سازی و موفقیت سیستم¬های برنامه¬ریزی منابع سازمان (مطالعه مروری)
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری(2018-05-15)
9411261004, شیما معافی محمود آبادی, ^محسن شفیعی نیگابادی*
رتبه‌بندی واحدهای اقامتی با رویکرد ترکیبی AHP و Promethee مورد مطالعه هتل‌های 5 ستاره جزیره کیش
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری(2018-05-16)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^داود فیض, 9611527001
استفاده از فضای تصمیم گیری فازی مردد برای انتخاب شریک تجاری در سازمان مجازی
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
9611527001*, ^محسن شفیعی نیگابادی
شناسایی پیشرانهای فردی رشد کسب وکارهای دیجیتال زنان (مورد مطالعه: زنان کارآفرین شهر تهران)
دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد(2022-12-20)
9911216007, ^میثم مدرسی*, ^محسن شفیعی نیگابادی
طراحی مدل ارزیابی عمکرد زنجیره تامین سبز با رویکرد ISM در صنعت فولاد
سومین همایش بین المللی تفکر سیستمی در عمل(2023-11-15)
^محسن شفیعی نیگابادی*, فرشته بهرامی, ^عباسعلی رستگار
تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه های شرکتهای تولید با تاکید بر مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت های تولیدی در دو شهر بابل و بابلسر)
هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی(2013-05-19)
^محسن شفیعی نیگابادی, کیارش فرتاش, سیدمهدی موسوی داودی
ضرورت و ویژگیهای پیاده سازی الکترونیک مدیریت ارتباط با مشتری CRM و انطباق آن در صنعت بیمه
بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی بیمه و توسعه(2014-12-04)
مجید بیانی, رضا جعفری, ^محسن شفیعی نیگابادی
ارائه مدلي تلفيقي از ISM و DEMATEL فازي جهت تحليل عوامل موثر بر هيجانات رفتاري و نحوه ي تصميم گيري سرمايه گذاران بورس
عبدالكريمي كيانا(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سرويس دهي مركز تماس شركت پرداخت الكترونيك سپهر با استفاده از رويكرد داده كاوي
رستمي نيا طه حسين(تاریخ دفاع: 1402/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل احساس و كاوش عقيده از متن به روش بدون نظارت با استفاده از منطق فازي
رشيدي دليله(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ارزيابي سيستم پشتيبان تصميم فازي براي مديريت موجودي قطعات يدكي در شرايط عدم قطعيت (مورد مطالعه: شركت سبزكوش نگين)
يوسفي مرضيه(تاریخ دفاع: 1402/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استراتژي هاي تحقيق و توسعه بر نوآوري باز با تاكيد بر نقش ميانجي قابليت هاي پوياي كسب و كار (مورد مطالعه: شركت شاهسوند)
معيري كاشاني الهام(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه‌بندي فرصت‌ها و تهديدهاي فناوري زنجيره همتايان (بلاك‌چين) در قوه قضاييه
سبزعلي زاده مهديه(تاریخ دفاع: 1402/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي پيشران‌ها و بازدارنده‌هاي رشد كسب و كارهاي ديجيتال زنان(مورد مطالعه: زنان كارآفرين شهر تهران)
جليلوند شقايق(تاریخ دفاع: 1401/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك مدل يكپارچه از الزامات اجرايي توليد در كلاس جهاني پايدار در صنعت غذايي با استفاده از رويكرد گراندد تئوري(مورد مطالعه:محصولات دانه هاي روغني)
امامي محمد(تاریخ دفاع: 1401/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استراتژي هاي تحقيق و توسعه بر توسعه قابليت هاي سازماني پايدار با تاكيد بر نقش ظرفيت هاي جذب (مورد مطالعه: شركت هاي كوچك و متوسط شهرستان شاهرود).
جندقي محدثه(تاریخ دفاع: 1402/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مديريت منابع انساني سبز بر عملكرد پايدار با تاكيد بر مديريت زنجيره تامين سبز و نوآوري سبز (مورد مطالعه: شركت هاي صنايع غذايي كرج).
مرادزاده سما(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استراتژي هاي مديريت دانش بر عملكرد زنجيره تامين پايدار با ميانجي گري نوآوري سازگار با محيط زيست (مورد مطالعه : شركت هاي كوچك و متوسط استان سمنان)
توراني پرستو(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير قابليت هاي نوين بازاريابي بر كارآفريني سازماني با ميانجي گريِ نوآوري عملكرد (مورد مطالعه استارت‌آپ‌هاي منتخب حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطاات)
خاني بيك بهاره(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تآثير فناوري بلاكچين بر عملكرد روابط زنجيره تامين با ميانجي گري يكپارچه سازي زنجيره تامين(مورد مطالعه : صنايع پخش دارو )
جعفري محدثه(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي پيشايندها و پسايندهاي نوسازي استراتژيك در شركت هاي كوچك و متوسط
پوركاوه دهكردي دانيال(تاریخ دفاع: 1402/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير قابليت هاي مديريت دانش بر چابكي سازماني با تأكيد بر نقش ميانجي انعطاف پذيري استراتژيك و يادگيري سازماني
يزدان پناه سوسن(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي سيستم‌هاي سبز حمل و نقل شهري با استفاده از رويكرد OEE (مورد مطالعه : شركت پخش محصولات پروتئيني گوشت‌آوران)
طاهري سيدحسين(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني در گردشگري مجازي در استان تهران
زاهدپور فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدلي پويا مبتني بر متن كا وي و روش هاي نرم جهت تعيين مهم ترين عوامل كليدي مدل هاي كسب و كار الكترونيك
اسمعيل زاده رويا(تاریخ دفاع: 1401/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل بهينه زنجيره تأمين پايدار خدمات پرداخت الكترونيك با تأكيد بر كاربرد پلتفرم فناورانه (مورد مطالعه: شركت هلدينگ فن آوا)
اقابابايي حمزه(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل تلفيقي از برنامه ريزي سناريو و الگوريتم يادگيري عميق براي پيش بيني نوسانات قيمت سهم در بازار بورس ايران
محمدگنجي نيك مريم(تاریخ دفاع: 1401/12/16) ، مقطع : دكتري
آينده پژوهي فناوري خانه هاي هوشمند با استفاده از رويكرد سناريونگاري
مظفري حسين(تاریخ دفاع: 1401/08/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد نوآوري با توجه به اقدامات نوآوري باز با استفاده از منطق فازي (مورد مطالعه: شركت‌هاي توليدي در صنعت شيشه)
خاك زاد احمد(تاریخ دفاع: 1401/09/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مديريت منابع انساني و مديريت دانش بر عملكرد فناوري اطلاعات و ارتباطات با ميانجي‌گري صلاحيت كاركنان (مورد مطالعه: اداره برق استان خراسان شمالي)
ديناري معين(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پذيرش رايانش ابري بر مديريت ارتباط با مشتري با ميانجي¬گري كيفيت خدمات بهداشتي درماني ( مورد مطالعه: بيمارستان¬هاي آموزشي اهواز)
نادري مدينه(تاریخ دفاع: 1400/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلي پويا مبتني بر تحليل مشاركت جهت بهينه سازي سود شبكه زنجيره تامين حلقه بسته مواد غذايي كشاورزي
عشقعلي مريم(تاریخ دفاع: 1401/08/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير توانمندي هاي مديريت زنجيره تأمين سبز بر بهبود عملكرد زنجيره تأمين پايدار با تأكيد بر نقش عملكرد زيست محيطي و منطق سازماني براي پايداري (مورد مطالعه: شركت فرآورده هاي لبني بل روزانه).
عبادي احسان(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي سبد پروژه هاي تحقيقاتي مبتني بر زنجيره اقدامات تحقيق و توسعه باز پايدار در شركت هاي توليدي كوچك و متوسط
حكاكي امير(تاریخ دفاع: 1401/12/22) ، مقطع : دكتري
معماري مديريت منابع انساني هوشمند در شركت هاي دانش بنيان
كلاهي بهاره(تاریخ دفاع: 1401/07/26) ، مقطع : دكتري
تاثير استفاده از اينترنت اشيا بر امنيت اطلاعات و به كار گيري بانكداري اينترنتي در جهت تحقق رضايت مشتريان ( مورد مطالعه : شعبه بانك سپه و شعبه بانك مهر ايران شهرستان شاهرود)
حكيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كيفيت خدمات ارائه شده بر تمايل به استفاده از خدمات موبايل بانكي با تاكيد بر ارزش مشتري و كيفيت ادراك شده .
محمدي زينب(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي پاركينگ هاي طبقاتي در منطقه 12 تهران با تاكيد بر مديريت توسعه پايدار شهري
هاشمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه رويكردي با استفاده از روش يادگيري عميق جهت پيش بيني سودآوري مشتريان آنلاين
فروغيان عبدالوهاب(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بهينه سازي عملكرد زنجيره تامين مجازي حلقه بسته در شرايط عدم قطعيت
شامبياتي هانيه(تاریخ دفاع: 1400/12/22) ، مقطع : دكتري
توسعه،ارزيابي و رتبه بندي عوامل ظرفيت تغيير سازماني(مورد مطالعه:سازمان گلرنگ )
بختياري آيلار(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آينده پژوهي نگهداري و تعميرات در صنعت هوايي ايران
داودي سكينه(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلي براي بهينه سازي عملكرد مديريت منابع انساني پايدار در صنعت نفت
حسيني سيده اسما(تاریخ دفاع: 1401/12/15) ، مقطع : دكتري
طراحي مدلي پويا مبتني بر متن كاوي جهت بررسي موفقيت برون سپاري در شركت هاي پروژه محور صنعت برق( مورد مطالعه : شركت قدرت كنترل پارس)
حسيني دلشاد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پيكر بندي قابليت بر عملكرد شركت از طريق ميانجي گري دوسوتواني سازماني و چابكي سازماني ( مورد مطالعه: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا
صادقي مظاهر(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي عملكرد شبكه زنجيره تامين حلقه بسته با تاكيد بر مسئوليت هاي اجتماعي شركت در شرايط عدم قطعيت ( مورد مطالعه : زنجيره تامين كارخانه طلاي زرشوران )
خيري مرتضي(تاریخ دفاع: 1399/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و الويت بندي عوامل كليدي موفقيت فعاليت هاي برون سپاري خدمات نگهداري و تعميرات با استفاده از رويكرد فازي ( مورد مطالعه : دانشگاه سمنان )
رهائي نسرين(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از توسعه الگوبرداري كيفيت جهت دستيابي به كلاس جهاني در خدمات دارويي بيماريهاي خاص
پورباقريان مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي پويا جهت شناسايي و رتبه بندي اقدامات مديريت منابع انساني در شركت هاي دانش بنيان (مورد مطالعه :شركت هاي دانش بنيان پارك فناوري پرديس
دولتخواهي نگين(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيروبگردي لذت گرايانه ونقش وابسته ي تجربه ي جريان ازطريق ميانجي¬گري تجربه ي احساسي وشناختي برخريدناگهاني آنلاين (كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام)
شاه پسندي فروغ(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي بهينه اي ازعوامل موثربرموفقيت توسعه محصول جديدبااستفاده ازمحاسبات نرم (موردمطالعه،شركتهاي توسعه دهنده نرم افزار)
محمدنيا مهران(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب مناسب ترين استراتژي مديريت دانش با استفاده از سيستم خبره فازي ( مورد مطالعه : شركت مخابراتي دلتا ارتباطات ايرانيان )
قربان زاده مهشيد(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير قابليت رديابي محصولات بر يكپارچگي زنجبره تامين با ميانجي گري اعتماد ( مورد مطالعه : صنايع غذايي استان فارس)
صفاپور فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي عوامل موفقيت سياست هاي بومي سازي صنعت خودرو (مورد مطالعه: ايران و تركيه)
كوشان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب راهكار بهينه رقابتي به منظور افزايش سهم بازار شركت ها با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها ( مورد مطالعه : شركت هاي منتخب پرداخت الكترونيك )
خسروي فريبا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ارزش معاملات مربوط به انرژي در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گيري از شبكه هاي عصبي مصنوعي
بصيري مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آينده پژوهي فناوري در نهادهاي آموزشي ايران با رويكرد برنامه ريزي بر پايه ي سناريو
پور ابراهيم قصابسرائي مجيد(تاریخ دفاع: 1397/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آينده پژوهي در تعيين راهبردهاي صنعت بسته بندي مواد غذايي در ايران با رويكرد سناريونگاري
كاظميان مينا(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب راهكار بهينه رقابتي براي شركت هاي ترابري دريايي بنادر ايران با استفاده از نظريه بازي ها (مورد مطالعه: بندر امير آباد)
بصيري محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك مدل رياضي در برنامه ريزي توليد و مسير يابي حمل و نقل يكپارچه در زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن عدم قطعيت
دهقان احسان(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : دكتري
رويكرد تحليل پوششي داده هاي شبكه اي با ساختار تركيبي سه مرحله اي به عملكرد زنجيره تامين منطقه اي صنعت برق ايران
اويسي عمران اكرم(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
ارائه مدلي پويا از عوامل كنترل عملكرد مديريت دانش در شركت هاي كوچك و متوسط مبتني بر پويايي هاي سيستم ( مورد مطالعه : شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)
باقري گله گلناز(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير قابليت هاي زير ساختي مديريت دانش بر نوآوري باز با ميانجي گري ظرفيت جذب (مورد مطالعه : شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانگاه تهران )
اميري خديجه(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فعاليت هاي تحقيق و توسعه بر عملكرد كيفيت با تاكيد بر نقش نوآوري باز و تلاطم هاي محيطي ( مورد مطالعه : شركت هاي كوچك و متوسط استان البرز)
خالقي پديده(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري پويا مبتني بر پيش بيني ارزش مشتري در توسعه محصول جديد در شركت همراه اول
بخشي زاد ناو ثريا(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جهت گيري بازار بر عملكرد توسعه محصول جديد با تاكيد بر نقش تعديل گري ظرفيت جذب و شبكه سازي (مورد مطالعه : شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان )
خاتمي سيد هاني(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل مديريت سبز موجودي توسط فروشنده براي كالاهاي فاسد شونده تحت سازوكار انتشار كربن
دروش علي يوسف(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي زنجيره تامين حلقه بسته سبز با تاكيد بر سياستهاي توليد مجدد و مديريت انرژي در شرايط عدم قطعيت
اسماعيلي راد محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك مدل پويا جهت بهبود سيستم بازيافت زباله هاي الكترونيكي در زنجيره تامين حلقه بسته
حاجي حسينعلي امين(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد هوش تجاري در كارآفريني استراتژيك با ميانجي گري مديريت ريسك ( مورد مطالعه : شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري شيخ بهايي اصفهان)
حسيني دولت آبادي منيرالسادات(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب تامين كنندگان با استفاده از رويكرد تركيبي شبكه عصبي – فازي تطبيقي و تحليل پوششي داده هاي پويا (مورد مطالعه : شركت كيمياگر پودر صدف)
فلاح مقدم بهمبري حسين(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آينده پژوهي در تعيين راهبردهاي توليد انرژي بادي در ايران با رويكرد سناريونگاري با توجه به افق 1404
غفاري عثماونداني الهام(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي و بازاريابي داخلي بر ارزش ويژه برند ( مورد مطالعه : شركت توليدي مازيار صنعت)
توماج جميله(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش رهبري تحول گرا در بهبود دوسوتواني سازماني با ميانجيگري يادگيري سازماني
جمال عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتني بر استعدادها (مورد مطالعه:مركز آمار ايران)
سنگي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/15) ، مقطع : دكتري
بررسي نقش شاخص هاي كارآفريني در توسعه محصول جديد با نقش تعديل گري هزينه معرفي و وضعيت رقبا ( مطالعه موردي : شركت هاي فعال در زمينه توليد محصولات نانو)
باقري حسين(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شبكه هاي اجتماعي انلاين برعملكرد توسعه محصول جديد با ميانجي گري تشخيص فرصت هاي كارآفريني در شركت هاي پارك علم و فناوري شهر سمنان
گرزين زهرا(تاریخ دفاع: 1397/02/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و پيش بيني ريسك هاي كسب و كارهاي الكترونيك با استفاده از مدل تركيبي تحليل سلسله مراتبي و شبكه هاي عصبي
آزادفر رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي براي عوامل موثر بر نوآوري باز در شركت هاي توليدي كوچك و متوسط با رويكرد پويايي سيستم ها
حكاكي امير(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استراتژي هاي تحقيق و توسعه بر عملكرد توسعه محصول جديد با تاكيد بر نقش نيم تحقيق و توسعه ( مورد مطالعه : شركت هوشمند سازه آروين آرا )
قربانيان اقدم سيامك(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير قابليت هاي مديريت دانش در بهبود عملكرد محيطي با تاكيد بر اقدامات نوآوري محيطي و تعهد منابع ( مورد مطالعه : شركت هاي توليدي كوچك و متوسط شهر سمنان )
پوركريم فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ظرفيت جذب دانش بر عملكرد شركت با ميانجي گري نو آوري باز و بررسي نقش تعديل گري تلاطم فني و تلاطم بازار ( مورد مطالعه : شركت هاي كوچك و متوسط توليدي شهر سمنان)
احمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم رتبه بندي محصولات خريداري شده بر اساس نظرات مصرف كنندگان و خبرگان با رويكرد متن كاوي و وب كاوي(مورد مطالعه وب سايتهاي برتر ايرني)
افشاري زاده جعفري اميد(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل بهينه سازي عملكرد زنجيره تامين خدمات پايدار
علي اكبري نوري فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل بهينه سازي عملكرد زنجيره تامين خدمات پايدار
علي اكبري نوري فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
طراحي يك مدل پيشينه براي سبد محصول سبز- دانش محور با تاكيد بر تعاملات مشتري و مهندسي( مورد مطالعه شركت نفت بهران)
درستكار احمدي ناهيد(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته با استفاده از تحليل اگزرژي تحت شرايط عدم قطعيت (مورد مطالعه: شركت لبنيات كاله آمل)
نادري ريحانه(تاریخ دفاع: 1400/04/26) ، مقطع : دكتري
ارائه يك مدل دايناميك براي ارزيابي امنيت سيستم هاي اطلاعاتي با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم
غلامشاهي سارا(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي ايجاد تعاوني هاي توليدي كسب و كارهاي خانگي و خانوادگي از منظر عوامل تكنولوژيك ( مورد مطالعه : تعاوني هاي توليدي و كسب و كارهاي خانگي استان سمنان)
مسائلي شيما(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي مراكز صنعتي با رويكرد زنجيره تامين سبز در حالت عدم قطعيت ( مورد مطالعه : زنجيره تامين شركت مارال لعاب
روحاني مژگان(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سيستم هاي هوش كسب و كار بر نوآوري سازماني با ميانجي گري آگاهي سازماني
ضيائيان سيده هدي(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر كيفيت روابط شركا بر قصد خريد مجدد با نقش تعديل گر هزينه هاي تغيير و رضايت شركا از محصول (مورد مطالعه : بنگاه هاي توليد پوشاك در شهر مشهد)
سميعي علي(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي متن چشم انداز و بيانيه ماموريت شركت هاي برتر و شركت هاي ايراني در صنايع غذايي با استفاده از تكنيك متن كاوي و خوشه بندي
كرباسي خير عطا(تاریخ دفاع: 1396/03/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيدا كردن الگو و روند تحقيقات مديريت دانش با ديدگاه متن كاوي و تجزيه و تحليل مفهومي پنهان
آقاجاني علي(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان‌يابي محل احداث پل با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS و تحليل سلسله مراتبي در GIS
بالا رستاقي سروش(تاریخ دفاع: 1396/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل مديريت موجودي توسط تامين كنندگان (VMI) مبتني بر برنامه توليد چند محصولي - چند دوره اي در زنجيره تامين صنعت خودرو با استفاده از الگوريتم تركيبي GA-PSO - مورد مطالعه شركت سايپا
بكلري احمد(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل توسعه يافته تحليل استواري سه بعدي به منظور استفاده در ارزيابي و انتخاب استراتژي - مطالعه مورد مركزي تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا
سرورخواه علي(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل يكپارچه از زمان بندي حمل و نقل،مسير يابي و بارانداز متقاطع در زنجيره تامين سبز
طباطبائي سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1400/07/20) ، مقطع : دكتري
مدلسازي پوياي ارزيابي كارايي سازمان ها (مطالعه: بيمارستانهاي علوم پزشكي سمنان)
تبيانيان حسن(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي چند هدفه تشكيل تيم توسعه محصول با توجه به مجموعه ي مهارت هاي در تيم (مورد مطالعه:شركت زر ماكارون)
جعفري سعيد(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب بهترين راهكار براي افزايش اثر بخشي كلي تجهيزات با استفاده از تئوري بازي ها (مورد مطالعه : شركت رنگين نخ بشل )
طلاكيان پرديس(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك سطح بهينه براي تهيه يك كالاي عمومي
سميعي ندا(تاریخ دفاع: 1396/04/28) ، مقطع : دكتري
بررسي رابطه بين شايستگي هاي فني ، مالي و مديريتي پزشكان با ميزان تمايل به پذيرش تكنولوژي پزشكي از راه دور از طريق متغير ميانجي ديدگاه پزشكان نسبت به تغيير
كاشفي معصومه(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه شكاف اهداف استراتژيك نگهداري و تعميرات با عملكرد نگهداري و تعميرات بر اساس منطق فازي( مورد مطلعه : قطار شهري مشهد)
كردي حميد(تاریخ دفاع: 1395/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شبكه هاي اجتماعي آنلاين بر آمادگي يادگيري آنلاين زبان انگليسي
دخيلي بايرامي آناهيتا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي و انتخاب استراتژي مناسب مديريت دانش مبتني بر نيازهاي مشتري در زنجيره تامين صنايع آرايشي و بهداشتي با استفاده از تكنيك QFD فازي
برهاني مينا(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت وب سايت هاي دانشگاهها مبتني بر تكنيك كاوش استفاده از وب
مهدوي زاده امير(تاریخ دفاع: 1394/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي ريسك هاي موجود در زنجيره تامين براي دستيابي به توليد در كلاس جهاني با استفده از روشهاي تصميم گيري چند معياره (مورد مطالعه:شركت تراكتور سازي نبريز)
اصل نژاد سميرا(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي اقدامات موجود در مديريت چرخه حيات سيستم هاي اطلاعاتي (مورد مطالعه:شركت هاي توليد كننده سيستم هاي اطلاعاتي شهر تهران)
علي پور شيرازي مسعود(تاریخ دفاع: 1394/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جهت شناسايي استراتژي هاي كليدي محصول روغن زيتون ايران و الزامات فني پياده سازي آن ها با QFDاستفاده از رويكرد توليد در كلاس جهاني)
كلانتري حديثه(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
در بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه(مورد مطالعه:شركت برق منطقه اي خراسان QFDكاربرد
اسكندرزاده علي(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و ارزيابي زنجيره تامين بر اساس QFDو تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره ( صنعت مورد مطالعه : صنايع غذايي استان خوزستان)
رحيمي لولوئي ياسر(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه رويكردي تركيبي از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM)به منظور رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي توليد در كلاس جهاني ( مورد مطالعه: شركت حلواي عقاب)
حميدي نسب شيما(تاریخ دفاع: 1394/06/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل پويايي زنجيره تامين در حوزه خدمات سلامت ( مورد مطالعه : بيمارستان روحاني بابل)
اكبريان مرزوني محجوبه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب يك پورتفوليوي تامين تحت ريسك اختلال( شكست) با استفاده از ابزار ارزش در معرض ريسك شرطي به كمك روش هاي فراابتكاري در صنعت خودرو سازي
عطائي نسيم(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرايند توسعه محصول جديد با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و سيستم ايمني مصنوعي و مقايسه آنها با يكديگر در شركت سايپا پرس
علياني مانا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل بازدارنده كارآفريني شركت هاي كوچك و متوسط و اولويت بندي آن ها باتكنيكARAS فازي
صفاريان همداني مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي سبد محصول با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري(مورد مطالعه:شركت شيرآوران)
ميرشاهي بنفشه(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي عوامل موثر بر تصميمات برون سپاري از نگاه استراتژيك در زنجيره تامين شركت هاي توليدي كوچك و متوسط با استفاده از آراس فازي
زماني خانكهداني ليلا(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي استراتژي هاي توليد شركت دامداران با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
آذين مريم(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين محل حفر چاه آب با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي فازي (FANP) و آراس ( ARAS) در محيط GIS
چشامي مرتضي(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند توسعه محصول با استفده از الگوريتم هاي ژنتيك دو هدفه و فاخته، و مقايسه آنها با يكديگر در شركت سايپا پرس
رفيعي پور يوسفده رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سيستم هاي اطلاعات منابع انساني بر توزيع دانش با اثر ميانجي فرهنگ سازماني در شعب بانك ملت در شيراز
حسامي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ابزارهاي دانش محور فناوري اطلاعات بر مراحل فرآيند توسعه محصول جديد( مورد مطالعه: شركت هاي دانش بنيان- توليد كننده نرم افزار شهر تهران)
سپهرنيا امين(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب بهترين استراتژي هاي نگهداري و تعميرات با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره(MCDM) در صنعت نفت
فرج پور خاناپشتاني حبيب(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استراتژي هاي كسب و كار و استراتژي هاي مديريت دانش بر توزيع دانش در جهت بهبود عملكرد نوآورانه(مورد مطالعه: شركت هاي قطعه سازي خودرو تبريز)
پورتيمور فرد تبريزي فرزين(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات نامتقارن شوك هاي نفتي بر متغير نقدينگي با استفاده از الگوريتم شبكه هاي عصبي در ايران
گلابي بهمن(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از QFD فازي جهت بهبود محصولات لبني( شركت صنايع شير ايران پگاه) با اتكا بر راه كارهاي مديريت دانش
طاهري مشهدي مهرسا(تاریخ دفاع: 1393/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي موانع پياده سازي يادگيري الكترونيك در سازمان هاي دولتي شهرستان سمنان با استفاده از تكنيك تحليل عاملي
صفوي جهرمي گلايول(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي چند هدفه زنجيره تامين يكپارچه تحت شرايط عدم قطعيت با تاكيد بر مكان يابي مراكز توضيع و انتخاب تامين كننده
فرحمند هانيه(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و حل مساله تعيين اندازه انباشته پويا و زمانبندي همزمان در محيط توليدي جريان كارگاهي هيبريد با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي(مطالعه موردي: شركت كاله تهران)
فلاح صنمي سحر(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در ارايه خدمات جديد در عرصه بانكداري الكترونيك(مطالعه موردي بانك ملت)
نظري يوسف(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع و چالش هاي پيش روي تجاري سازي اختراعات و ارائه استراتژي هاي تسهيل كننده (مورد مطالعه: اختراعات شركت كننده در جشنواره هاي اختراعات بنياد ملي نخبگان)
سيادت سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شخصيت كار آفريني در بروز رفتار هاي كارآفرينانه با تاكيد بر نقش ميانجي تسهيم دانش
حيدري ژاله(تاریخ دفاع: 1392/08/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شبكه هاي آنلاين اجتماعي در تشخيص فرصت هاي كارآفريني (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه سمنان)
بلوري نژاد مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده تشكيل خوشه هاي صنعتي (مورد مطالعه : صنعت فرش دستباف خراسان شمالي
ابراهيمي ميثم(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ارزش هاي فردي بر رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجي تعهد سازماني در كاركنان بانك ايران زمين
حسيني كيا سيدمحمدامين(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد و تحليل تابع توليد صنعت كاشي و سراميك (مطالعه موردي استان يزد
دشتي اردكاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازاريابي اينترنتي بر عملكرد صادراتي در زنجيره ي تامين صنعت خودرو با تاكيد بر ارزش ويژه برند
اسكندري سيما(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پول الكترونيكي بر عملكرد بانك ( مورد مطالعه : بانك ملت
موسوي سيدمحمود(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شبكه هاي اجتماعي آنلاين بر عملكرد مالي برند با تاكيد بر تمايل استفاده از شبكه هاي اجتماعي آنلاين (مطالعه موردي :صنعت رايانه و تلفن همراه
ملكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عظيمي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1392/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
دهقان مائده(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صفرنژادشاد مونا(تاریخ دفاع: 1392/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نقي پور نرجس(تاریخ دفاع: 1392/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كشاورز محمدحسن(تاریخ دفاع: 1392/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ذوقي برزشي حسين(تاریخ دفاع: 1392/08/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ضيائي عطاءاله(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اللهي صفورا(تاریخ دفاع: 1391/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﯾﺴﮏ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺖ
فصلنامه مدیریت نظامی(2016)
مجتبی شفیعی نیک آبادی, ^محسن شفیعی نیگابادی*, سید محمدحسن حسینی
Mutual Relationship Between Supply Chain, Business Strategy, and Knowledge Management in Supply Chai
Mutual Relationship Between Supply Chain, Business Strategy, and Knowledge Management in Supply Chai
روش‌های کمی تصمیم‌گیری در شرایط فازی مردد
روش‌های کمی تصمیم‌گیری در شرایط فازی مردد
روش های تصمیم گیری چندشاخصه در شرایط نوتروسوفیک
روش های تصمیم گیری چندشاخصه در شرایط نوتروسوفیک
Technological Solutions for Sustainable Business Practice in Asia
Technological Solutions for Sustainable Business Practice in Asia
طراحی نظام ارزشیابی عملکرد
(2023-03-19 00:00:00)
آینده پژوهی در تعیین راهبردهای تولید انرژی بادی در ایران با رویکرد سناریو نگاری با توجه به افق 1404
(2018-02-09 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
مقاله نویسی-از تدوین تا ارسال   (88 بار دانلود)
جزوه بخش دوم-زبان تخصصی 1   (58 بار دانلود)
مسائل حمل و نقل   (155 بار دانلود)
انبارداری پویا، مدلها و استراتژيها   (81 بار دانلود)
مکان یابی، مدلها و مسایل   (56 بار دانلود)
ابزارهای هماهنگی موجودی   (73 بار دانلود)
جزوه بخش اول-زبان تخصصی 1   (86 بار دانلود)
زنجیره تامین   (158 بار دانلود)
روش تحقیق-سازمان مدیریت صنعتی   (278 بار دانلود)
راهکارهای افزایش ارجاعات به مقالات   (223 بار دانلود)
تحلیل ساختاری در آینده پژوهی با نرم افزار MICMAC   (532 بار دانلود)
آموزش مقدماتی داده کاوی با Orange   (376 بار دانلود)
آموزش نرم افزار endnote   (468 بار دانلود)
آموزش نرم افزار PLS - بخش چهارم   (872 بار دانلود)
آموزش نرم افزار PLS - بخش سوم   (873 بار دانلود)
آموزش نرم افزار PLS - بخش دوم   (1020 بار دانلود)
آموزش نرم افزار PLS - بخش اول   (1413 بار دانلود)
کجا چاپ کنم؟   (829 بار دانلود)
دستورالعمل نگارش پروژه و کارآموزی   (1091 بار دانلود)
اعتبارسنجی مجلات   (905 بار دانلود)
پروپوزال نویسی   (1076 بار دانلود)
مقاله نویسی   (1012 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
زبان تخصصی مدیریت-1   (80 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : کسب و کار
زبان تخصصی مدیریت صنعتی-2   (183 بار دانلود)
رشته : مدیریت صنعتی
مدیریت زنجیره تامین   (240 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : کارآفرینی
سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی   (273 بار دانلود)
رشته : کارشناسی مدیریت
مدیریت عملیات MBA   (406 بار دانلود)
رشته : گرایشهای مختلف MBA
مدیریت تولید پیشرفته (ارشد/دکتری)   (745 بار دانلود)
برای هر دو مقطع ارشد و دکتری گرایش تولید و عملیات

رشته : مدیریت صنعتی , گرایش : تولید و عملیات
روشهای تحقیق کسب و کار/سمینار در مدیریت صنعتی   (959 بار دانلود)
رشته : مدیریت صنعتی و MBA , گرایش : تمامی گرایشهای مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات   (595 بار دانلود)
رشته : مدیریت صنعتی و MBA , گرایش : تمامی گرایشهای مدیریت
مدیریت تولید   (808 بار دانلود)
رشته : مدیریت صنعتی , گرایش : صنعتی
مفاهیم جدید سیستمهای نگهداری موجودی   (609 بار دانلود)
رشته : مدیریت صنعتی , گرایش : مدیریت تولید و عملیات

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشگاه سمنان دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه مدیریت صنعتی
shafiei@semnan.ac.ir
(+98)02331533598

فرم تماس